Wie we zijn

Deze website is eigendom van:

Cavere bv
Brekelen 4/14
2990 Wuustwezel (België)
Telefoon: +32 (0)3 369 95 02
BE 0500.781.603
info@cavere.be

I. Toelichting

Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten.

II. Model

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Cavere IT bv, Brekelen 4/14, 2990 Wuustwezel, BE 0500.781.603.

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van jouw persoonsgegevens op de website www.cavere.be en door het op deze website vermelde e-mailadressen verschaffen van persoonsgegevens, verklaart je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

 1. Cavere bv leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.
 2. Cavere bv stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
 3. De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is Cavere  bv. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens die je ons meedeelt:
  • Categorie 1: zonder registratie: jouw IP-adres, surfgedrag, herkomst en zoektermen;
  • Categorie 2: jouw profielnaam, voornaam, achternaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en (eventueel jouw profielafbeelding);
  • Categorie 3: bij registratie: bij inschrijving op onze nieuwsbrief of bij het downloaden van e-boeken/whitepapers: jouw e-mailadres;
  • Categorie 4: via cookies: jouw aangeduide voorkeuren;
  • Categorie 5: jouw bedrijfs- en adresgegevens naar aanleiding van het invullen van een contactformulier.
 2. Cavere bv kan gegevens van jou (persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:
  1. door gebruik van cookies (zie onderstaand);
  2. tijdens jouw registratie en gebruik van de website;
 3. De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

 1. Algemene doeleinden: de onderneming zal de bij jou vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:
  • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Cavere bv om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
  • Categorie 2: het beheer van jouw account op deze website met het oog op het gebruik van onze onderneming en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd, en, indien aangegeven door jou, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
  • Categorie 3: het jou toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming;
  • Categorie 4: het onthouden van jouw aangeduide voorkeuren, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
  • Categorie 5: de levering en facturatie van door jou bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd.

Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert.

 • Direct marketing:

  De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits je hiervoor een uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven (“opt-in”).

  Indien je reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Cavere bv jouw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Cavere bv, haar producten en/of diensten. Cavere bv kan de door jou verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Caveree bv bewaarde documenten.

  Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

 • Doorgifte aan derden:

  Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Cavere bv, waarbij het zijn bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Cavere bv failliet gaat, kan zulks betekenen dat jouw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Cavere bv geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

  Cavere bv zal in redelijkheid pogen jou van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Cavere bv jouw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar je erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

  Cavere bv zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

 • Wettelijke vereisten:

  In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Cavere bv jouw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Cavere bv zal in redelijkheid pogen jou van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

  Artikel 4 – Duur van de verwerkingookies

  De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die redelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de onderneming en jou.

  Artikel 5 – Jouw rechten

  1. Recht van toegang en inzage:
   Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw  persoonsgegevens maken.

  2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
   Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Cavere  bv. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

   Je mag eveneens vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.

  3. Recht van verzet:
   Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

   Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

  4. Recht van vrije gegevensoverdracht:
   Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

  5. Recht van intrekking van de toestemming:

   Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

  6. Uitoefening van jouw rechten:
   Je kunt jouw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@cavere.be of per post naar Cavere bv, Brekelen 4/14, 2990 Wuustwezel (België), mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart.

  7. Automatische beslissingen en profiling:
   De verwerking van jouw persoonsgegevens omvat geen profiling en je zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

  8. Recht om klacht in te dienen:
   Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be

   Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

   Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.

  Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

  1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
  2. In geen geval kan Cavere bv aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
  3. Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot jouw login en code te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

  Artikel 7 – Toegang door derden

  1. Teneinde jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan onze werknemers en eventuele externe medewerkers/partners.
  2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

  Artikel 8 – Aangifte Gegevensbeschermingsautoriteit

  Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Je kunt steeds bij deze commissie terecht op volgende adressen:

  Gegevensbeschermingsautoriteit
  Drukpersstraat 35
  1000 Brussel
  +32 (0)2 274 48 00
  +32 (0)2 274 48 35
  contact@apd-gba.be

  Cookies

  1. Wat zijn cookies?
   Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Cavere bv en geplaatst op de harde schijf van jouw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons en onze partners gelezen worden en dit zo lang als nodig of tot je deze zelf verwijdert.

  2. Waarom gebruiken we cookies?
   Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om jou een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

   Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

  3. Soorten cookies:
   Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

   Voor cookies geplaatst door derde partijen verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: WordPressGoogle Analytics.

  4. Jouw toestemming:
   Bij jouw eerste bezoek aan onze website wordt je gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden.

   Je kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Niet akkoord”.

   Je kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van jouw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat je van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken.

  Mocht je verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar info@cavere.be per post naar Cavere bv (Brekelen 4/14, 2990 Wuustwezel), of door gebruik te maken van het onderdeel ‘Contact’ op de website.

  Meer informatie over cookies vind je tevens op: www.allaboutcookies.org

  Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vind je hier: www.youronlinechoices.eu

Privacybeleid en cookies